1. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Now to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift.
  1. διὸ λέγει· Therefore it says:
Ἀναβὰς εἰς ὕψος When he ascended on high
ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, he took the captives captive
ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. he gave gifts to [his] people (Ps.68:18)
  1. τὸ δὲ Ἀνέβη τί ἐστιν “He ascended” – what does it mean
εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; but that he had also descended to the lower parts of the earth?
  1. ὁ καταβὰς The one who descended
αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things.

Translation and structure by Andrew Fountain